• Language:
Facebook iconInstagram icon
+33 988287185/ WhatsApp +33 748120476info@coldebussang.com

Terms & Conditions

Huisregels:
Om het zo gezellig mogelijk te maken en misverstanden te voorkomen vragen we al onze gasten kennis te nemen van het volgende:

• Het hotel is rookvrij. Op het terras is roken wel toegestaan.
• De kamers dienen op de dag van vertrek om 10.00 vrij te zijn van persoonlijke spullen.
• Uw verblijf en stalling van de motorfiets is geheel op eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid van schade aangebracht door derden.


Betalingsvoorwaarden:
U krijgt van ons een e-mail met als bijlage een gedetailleerde prijsofferte en de vraag tot aanbetaling. De aanbetaling bedraagt 30% van het totaalbedrag. Indien gereserveerd wordt korter dan 3 weken voor aankomst, wordt 50% van het totaalbedrag aangerekend. Uw reservering wordt pas definitief na ontvangst van de aanbetaling ( binnen 1 week te betalen). Wordt de aanbetaling niet volgens afspraak voldaan dan heeft het hotel het recht de afgesloten overeenkomst te ontbinden.

Er kan kosteloos geannuleerd worden tot 6 weken voor aankomst. Met uitzondering van groepen +20 personen

Annuleringen of wijzigingen van de reservering kunnen ingediend worden per e-mail (info@coldebussang.com of motohotel.vosges@gmail.com ).

Bij een annulering minder dan 6 weken voor aankomstdatum verliest u de aanbetaling.
De kamers kunnen enkel in hun geheel, dus niet per bed, worden geannuleerd. Weersomstandigheden zijn geen geldige reden tot annuleren.

COVID-19 : Indien overheden zouden beslissen dat reizen niet meer mag, dan betalen wij uw voorschot terug of kan u kiezen om op een later tijdstip bij ons te boeken en wordt uw voorschot dan gebruikt voor deze latere data.
Als u om persoonlijke redenen zou afzeggen (u heeft zelf corona of uw reisgezel ) raden wij aan om uw annulatieverzekering aan te spreken.
Wij hopen natuurlijk van harte dat iedereen in 2022 gezond mag blijven.

Deze algemene voorwaarden die bij het reserveren van uw verblijf geaccepteerd zijn, zijn van toepassing op iedere offerte van Moto-Hôtel Col de Bussang en maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen Moto-Hôtel Col de Bussang en opdrachtgever of terwijl gast.

• De rekening dient, verrekend met de aanbetaling, op de dag van vertrek te worden voldaan.
• De rekening kan worden voldaan in contant geld/Visa/Mastercard
• De rekening wordt per boeking (of groep) door ons opgemaakt en deze dient ook per gehele boeking (of gehele groep) te worden voldaan. Het is niet mogelijk om de rekening van 1 boeking per persoon of per kamer te laten splitsen.
• De hotelkamer is gereserveerd vanaf 16.00 uur op de dag van aankomst. Uitchecken kan tot 11:00. De kamer dient voor 10:00 vrij te zijn van persoonlijke spullen.

House rules:
To make it as cozy as possible and to avoid misunderstandings, we ask all our guests to take note of the following:

• The hotel is non-smoking. Smoking is allowed on the terrace.
• The rooms must be free of personal belongings by 10.00 on the day of departure.
• Your stay and storage of the motorcycle is entirely at your own risk. We accept no liability for damage caused by third parties.


Terms of payment: You will receive an e-mail from us with a detailed price offer and the request for down payment as an attachment. The deposit is 30% of the total amount. If booked less than 3 weeks before arrival, 50% of the total amount will be charged. Your reservation will only be final after receipt of the down payment (to be paid within 1 week). If the deposit is not paid as agreed, the hotel has the right to dissolve the agreement.

You can cancel free of charge up to 6 weeks before arrival. With the exception of groups +20 people

Cancellations or changes to the reservation can be made by e-mail (info@coldebussang.com or motohotel.vosges@gmail.com ).

If you cancel less than 6 weeks before the arrival date, you will lose the down the deposit.
The rooms can only be canceled in their entirety, not per bed. Weather conditions are not a valid reason for cancellation.

COVID-19 : If governments decide that travel is no longer allowed, we will refund your advance or you can choose to book with us at a later date and your advance will then be used for these later dates.
If you should cancel for personal reasons (you have corona yourself or your travel companion), we recommend that you contact your cancellation insurance.
We sincerely hope that everyone can stay healthy in 2022.

These general terms and conditions, accepted when booking your stay, apply to every offer from Moto-Hôtel Col de Bussang and form part of every agreement between Moto-Hôtel Col de Bussang and the client or while guest.

• The bill, settled with the deposit, must be paid on the day of departure.
• The bill can be paid in cash/Visa/Mastercard
• The invoice is drawn up by us per booking (or group) and this must also be paid per entire booking (or entire group). It is not possible to split the bill for 1 booking per person or per room.
• The hotel room is reserved from 4 pm on the day of arrival. You can check out until 11:00. The room must be free of personal items before 10:00.

Current weather 17c (62.3f)
To Reserve Or Not To Reserve?
Should you come to Motorhotel Col De Bussang?
Find out now! Make a reservation